Ruprecht Karls Universität Heidelberg

Prof. Dr. Ulrich Uwer

Forschungsgruppen

  • LHCb - Suche nach CP-Verletzung am LHC
  • BaBar - B Physik am e+e- Beschleuniger PEPII


Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten

Webmaster:
EDV Abteilung